Expertises

We maken de wereld een stukje mooier door bij te dragen met praktische en duurzame(re) mobiliteitsadviezen. Binnen onze dienstverlening speelt duurzaamheid altijd een rol. We houden in al onze adviezen rekening met de impact die onze keuzes hebben op de omgeving. Naast dat onze adviezen haalbaar en uitvoerbaar zijn, dragen ze bij aan een duurzamere invulling van de openbare ruimte.

Interim consultancy

Onze specialisten zijn allen ervaren in het bieden van algemene ondersteuning en specialistisch advies binnen overheidsorganisaties. Het kan hier gaan om een acuut capaciteitsprobleem, of een tijdelijke invulling om een specifieke uitdaging het hoofd te bieden binnen de organisatie. Al onze collega's krijgen energie van het ontzorgen van een gemeente, regio of provincie door praktische verkeerskundige invulling of het maken en implementeren van nieuw beleid.
Interim consultancy
Zo heeft Michiel gedurende de fusie van Sint Anthonis tot Land van Cuijk praktische invulling geboden aan de opengevallen positie van verkeerskundige. Er was een capaciteitsprobleem ontstaan en met de op handen zijnde fusie van de 5 gemeenten was het niet mogelijk direct een nieuwe medewerker aan te trekken. Mede dankzij de inzet van Michiel, ondersteund door de collega's van Studio Verbinding, is de fusie soepel verlopen op verkeerskundig gebied.
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

In al onze projecten hebben we te maken met stakeholders. Mensen of organisaties die een belang hebben in het project waarin ze betrokken zijn en die invloed kunnen uitoefenen op het proces. Of het nu de directeur van de organisatie is, de aannemer of een inwoner wiens straat op de schop gaat - alle stemmen moeten gehoord worden.

Stakeholdermanagement is dan ook een steeds belangrijker onderdeel van alle projecten die wij uitvoeren. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het boven tafel krijgen van alle belangen en stellen de adviezen zodanig op dat alle belangen zijn gezien en afgewogen.
Hilde heeft tijdens het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan Euregio Rijn - Waal, steeds alle stakeholders betrokken in de stappen van het proces om te komen tot een gewogen plan. Door regelmatig updates te geven en nauwe contacten te onderhouden met de belanghebbenden, zijn we uiteindelijk gekomen tot een grensoverschrijdend mobiliteitsplan dat unaniem is aangenomen.

Beleidsontwikkeling

Onze beleidsmakers en verkeerskundigen zijn zich bewust van de meerwaarde die mobiliteitsontwikkelingen kunnen bieden binnen belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Met onze kennis van planvorming, politiek en beleid stellen wij adviezen en visies op voor overheden en bedrijfsleven.

Deze kennis combineren we met onze persoonlijke specialisaties binnen het domein van mobiliteit. Zo hebben wij o.a. ervaring met ontwikkeling van laadpalenbeleid, deelmobiliteit, adslogistiek, herziening van parkeernormen en gedragsonderzoek. Bij elk kader hoort beleidsontwikkeling die bovendien weer in verbinding staat met andere specialisaties. Dankzij ons multidisciplinaire team van onder andere verkeerskundigen, planologen, communicatieadviseurs en politicologen komen wij altijd tot de beste beleidsadviezen.
Beleidsontwikkeling
Rens heeft in Eindhoven een waardevolle bijdrage geleverd aan het opstellen en tot uitvoering brengen van laadpalenbeleid. Door het uitvoeren van analyses, zoeken naar best practices en overleggen met diverse stakeholders heeft Rens een gedegen advies uitgebracht. Op basis hiervan is het beleid vastgesteld en hebben Rens en zijn collega's vervolgens ook bij de afdeling Beheer de implementatie van dit beleid vormgegeven.