Ombuigen van 50 naar 30
Geplaatst op 1 maart 2021

Ombuigen van 50 naar 30

Het kan zomaar zijn dat je nog nooit van de declaratie van Stockholm gehoord hebt. Toch tekenden in 2020 maar liefst 140 landen voor het instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle bebouwde gebieden. In Nederland werd dit bekrachtigd door middel van een goedgekeurde motie in de Tweede Kamer. Er is nog een weg te gaan naar daadwerkelijke landelijke invoering.
Vergroting van de verkeersveiligheid ligt ten grondslag aan de verlaging van de snelheidslimiet van 50 km naar 30km per uur. In Nederland stagneert de daling van het aantal verkeersdoden en neemt het aantal verkeersgewonden toe. Daarnaast betekent 30km per uur reductie van schadelijke emissies en dat hebben we met het klimaatakkoord van Parijs maar al te hard nodig.

Daarbij is er het aspect van beleving en vitaliteit. Een straat met een snelheidslimiet van 30km per uur die goed is ingericht nodigt uit tot meer fietsen en wandelen. I&O Research deed een publiekspeiling en de helft van de Nederlanders bleek voor. Dat is een geweldig resultaat. Elke verandering genereert immers weerstand en als je dan zoveel mensen hebt die achter een verandering staan betekent dit een enorm draagvlak.

Toch is de weerstand ook te begrijpen. Tegenstanders moeten echter niet vergeten dat de doorgaande wegen, de stroomwegen, in de meeste gevallen gewoon op 50 km per uur kunnen blijven. Zowel de aankleding en functie van de weg moet de maximumsnelheid van een weg wel kunnen ondersteunen. Het lastige is dat we zo'n grote variëteit aan wegen hebben. Het is een uitdaging om een goed afwegingskader te ontwikkelen zoals de Tweede Kamer wil.
Ombuigen van 50 naar 30Ombuigen van 50 naar 30
Alles valt en staat bij een goede analyse. Voor Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn we allereerst aan de slag gegaan om verschillende factoren in kaart te brengen en daaraan een wegingsmechanisme te koppelen. Wat opviel bij een data-analyse van Antea is dat erg veel 50 km/uur-wegvakken naar boven komen als risicovol. Ook zijn er veel wegvakken waar de inrichting niet strookt met het lokale snelheidsregime.

Het blijkt dat op wegen waarop functies worden gecombineerd er tegenstrijdige inrichtingsvormen en snelheidsregimes zijn. Dat kan leiden tot een weginrichting die hogere (stroom)snelheden faciliteert terwijl kwetsbare verkeersdeelnemers niet hiervan gescheiden worden. Ook kan de inrichting onvoldoende aansluiten bij het gebruik van de weg.

Al met al kan een te snelle invoering van 30 km per uur tot een wirwar van situaties leiden. Wegbeheerders die snel tot resultaat willen komen kunnen beslissingen nemen die achteraf tot problemen kunnen leiden. Een gebruiksvriendelijke tool voor wegbeheerders, zoals door ons opgesteld in opdracht van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, kan veel problemen voorkomen.

Het is nu mogelijk voor wegbeheerders om kenmerken van een wegvak door een model te laten beoordelen. Dit model geeft dan een oordeel óf en zo ja, met welke prioritering de 50 km/uur-wegvakken omgevormd dienen te worden naar 30 km/uur-wegvakken. Natuurlijk kijken bij de beoordeling door het model ook verkeerskundigen mee. Studio Verbinding staat klaar om meer wegbeheerders te helpen met planvorming, beleidsontwikkeling en besluitvorming op dit gebied."

Lees ook het artikel van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen over het streven naar meer 30 km per uur wegen in deze regio.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.